ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες Βιωσιμότητας, Αποτίμησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού με γνώμονα το πολυσύνθετο οικονομικό περιβάλλον της εποχής μας.

Μελέτες Βιωσιμότητας

Καθορισμός και προσέγγιση του απαιτούμενου κόστους και πόρων μιας επένδυσης σε συνάρτηση με τον ανταγωνισμό με σκοπό την ορθή επίτευξη της.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οδηγός της επιχείρησης για την αναπτυξιακή της πορεία, τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, τις αξίες και τους στόχους στους οποίους βασίζεται.

Κλαδικές Μελέτες

Ανάλυση χαρακτηριστικών του υπό μελέτη κλάδου καθώς και στατιστική επεξεργασία οικονομικών μεγεθών με ιστορική αντιπαραβολή.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Με την πολυετή εμπειρία μας μπορούμε να εκπονήσουμε οποιαδήποτε οικονομοτεχνική μελέτη απαιτείται σε πλήθος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων ιδιωτικών ή φορέων του Δημοσίου.

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
Αντικείμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας είναι να καθορίσει και να προσεγγίσει το απαιτούμενο κόστος και τους απαιτούμενους πόρους μιας επένδυσης για την επίτευξη της.
Επίσης καταγράφεται και αξιολογείται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή ο ανταγωνισμός.
Προβλέπονται και οριοθετούνται στόχοι λειτουργίας και εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
Τέλος υπολογίζονται οι ροές κεφαλαίου, ροές εσόδων και εκτιμάται η ικανότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Μελέτες Αποτίμησης
Σε περιπτώσεις πώλησης ή προσέλκυσης νέου μετόχου σε μια επιχείρηση, η εταιρία μας παρέχει την κατάλληλη μελέτη αποτίμησης. Αντικείμενο της είναι η αξιολόγηση των κεφαλαιακών της στοιχείων και εκτίμηση της εμπορικής της αξίας. Με τον παραπάνω τρόπο αποτιμάται η πραγματική αξία, της όποιας επιχείρησης την στιγμή την πώλησης.

Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού – Business Plan
Η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι ο οδηγός μια σωστής επιχείρησης, χρησιμοποιείται για την αναπτυξιακή της πορεία, τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, τις αξίες και τους στόχους στους οποίους βασίζεται. Τα βήματα που ακολουθούμε για την εκπόνηση των business plans, ανταποκρίνονται στο πολυσύνθετο οικονομικό περιβάλλον της εποχής μας. Συνοπτικά αναφέρουμε τα κύρια στοιχεία:

  • Διακήρυξη αρχών επιχείρησης
  • Καθοδηγητικό Όραμα – Vision
  • Αποστολή της επιχείρησης
  • Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης
  • Ανάλυση SWOT (δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και εμπόδια)
  • Προσδιορισμός Στόχων
  • Αξιολόγηση
  • Εξωτερικό Περιβάλλον (ανταγωνισμός)

Κλαδικές Μελέτες
Ανάλυση χαρακτηριστικών του υπό μελέτη κλάδου, στατιστική επεξεργασία οικονομικών μεγεθών με ιστορική αντιπαραβολή. Περιγραφή συνθηκών αγοράς και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου. Εκτίμηση τάσεων και προοπτικών κλάδου.

Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου
Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας μας, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην λήψη των σωστών αποφάσεων για την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της επιχείρησης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία που αφορά την υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Κατάρτιση και αξιοπιστία

Υπηρεσίες με γνώση και αποτέλεσμα με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη σε όλα τα επίπεδα.